Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Arch Angels

Michael

Michael -   "The Prince of Light"

Michael har den høyeste graden av Erkeenglene og er kanskje den mest berømte av alle. Han beskytter og forsvarer alt som er kjærlig og god, og leder den andre legioner av engler i kampen mot det onde, og de falne englene. Michael oftest ser ut til mennesker som er syke eller nær døden. Han er skytshelgen for det militære og politiet samt skytshelgen for einstøinger og de som befinner seg i under-hunden posisjon.

I kunsten, han er vanligvis vist bærende på en unsheathed sverd, men han har også vært representert med strålende grønn smaragd vinger med gule fjær, og dekket med millioner av vakre ansikter og munn slik at han kan trofast levere meldingene hans.


Michael har vært så populære gjennom århundrene at han er engang nevnt i Dødehavsrullene, hvor han var veltalende kalt "Prince of Light". Og senere i det femte århundre, romerne innviet en ferie til ham, på festen for Mikkelsmesse. Dette ferie betydning fortsatte inn i middelalderen, da Michael var beskytter av Knights, og faktisk, fortsetter den dag i dag. I England er Mikkelsmess fortsatt feiret i slutten av september.

Engel Protection - Denne kraftige vesen av lys, som navnet betyr "Hvem er som Gud," har en hensikt å beskytte som «forsvarer av lyset og godhet." Sammen med «The Band of Mercy," denne awesome enhet vil ta negativt-tenkende mennesker (både levende og døde) til Guds lys slik at deres negativitet kan bli helbredet. Oppfordrer Michael hjelper deg når du føler tilstedeværelsen av negative kilder. Han kan fjerne negativ energi fra noe plass (inkludert ditt hjem, kontor, sinn og hjerte.) Denne vakre Arkhangelsk er beskytter of Joy og harmoni, og møter du umiddelbart på din beck og ringe.

 

Gabriel

Engel Resurrection   - Dette kjærlig engelen som navn betyr "Helt av Gud," er bærer av gode nyheter som stemmen til Gud. Dette Arkhangelsk er en budbringer som hvisker i vårt øre over kommende hendelser, endringer og muligheter for nye opplevelser Han gir liv og lys inn i stillestående områder i livet ditt som for eksempel relasjoner, bedrifter, husholdninger, osv. Be Gabriel å gjenopplive blokkerte områder livet ditt, og fylle deg med minnet om din guddommelige hensikt og skjebne. Du vil motta kreative ideer og muligheter til å hjelpe deg å komme i gang igjen.

Selv om englevesener er genderless, er Gabriel den eneste Arkhangelsk som har noen ganger dukket opp i en utpreget kvinnelig form. Gabriel er den himmelske koordinator og arbeider med Kjeruber for å sikre at aktivitetene til alle de andre bestillinger av engler løper lett. 
Gabriel vises vanligvis for folk når de er på randen av en ny begynnelse, spesielt en unnfangelse eller fødsel. Av den grunn har han blitt kalt "Angel of Life", noe som gir livets gave til menneskeheten i fysisk forstand. Han har også blitt kalt "Awakener" fordi han gir livets gave på en abstrakt måte også, for eksempel i drømmer eller himmelsk kunnskap.


Mystikere som har sett Gabriel beskrive ham som å ha et ansikt som et lyn, øyne som glødende lamper, og et mangfold av vinger.


Best av alt, alltid bringer Gabriel gode nyheter!

Raphael

Den Angel of Healing - Raphael, som navn betyr "Gud helbreder," er ladet med helbredelsen av vår kjære   Jorden og alle hennes innbyggere. Han begynner med rensende vårt sinn og slette falske tro. Det er våre tanker som utløser helseproblemer, ikke vår kropp. Alle healing fasiliteter og utøvere (både tradisjonelle og alternative) er veiledet og hjulpet av Raphael.Din påkalle Archangel Raphael påkaller hans tilstedeværelse for å fjerne blokker innenfor den energien kroppen slik at strømmen av universell livskraft energi kan helbrede både årsaken til blokken og dens fysiske manifestasjonen. Helse og vitalitet er din naturlige tilstand av å være. Dine symptomer gi ledetråder som hjelper deg å finne årsakene til ubalanse.Spør Raphael å veilede deg med klarhet og kjærlighet i ferd med healing og gjerne påkalle ham for helbredelse av andre også.

Raphael forvalter dyder rekkefølgen på engler. Han er hengiven kjent for sin makt som helbredelse og for å redde folk fra fare. På grunn av hans knep for å redde de som er i ukjente territorium eller Dire Straits, er han også sagt å beskytte reisende.

Raphael intervenerer vanligvis når folk er såret eller i smerte, og noen sier han fortsatt besøk sykehus, tjenende til de syke og skadde. Han trøster de som er i åndelig smerte eller i wrenching følelsesmessige prøvelser. Han har blitt kalt "Angel of the Sun" på grunn av hans evne til å gjenoppvekke gnist av liv i syke organer. Og hans rykte for å utføre "medisinske mirakler" har også skaffet ham tittelen på «Angel of Science og kunnskap".


Raphael er kjærlig personlighet makter sine fysiske egenskaper, han blir ofte beskrevet som vennlig, morsom, blid og snill. Disse kvalitetene gjør også ham til Arkangelsk best egnet til å kontrollere den rekke skytsengler.

Haniel

Erkeengel Haniel kalles "ære" eller "herlighet Guds nåde".   Generelt antatt å være ansvarlig for Steinbukken, eller desember, er Haniel erkeengelen som er sjef for orden fyrstedøma, dyder og Innocents. Haniel har et nært samarbeid med Enok, og derfor med Metatron, er relatert til Kaldeisk Ishtar, hersker av Venus, og derfor også knyttet til Lucifer og Quetzalcoatl.

Noen ganger, blir det sagt at Haniel er en av Elohim. Manifesting vanligvis som en meget vakker kvinne, av og til som en ekstremt kjekk mann, symboliserer Haniel skjønnhet, glede, og opprettholde vennskap. Haniel har makt til å gjøre fruktbart det som tidligere ikke var så: å slå statene tristhet, angst og bekymring mot lykke. Haniel hjelper oss å gjenkjenne og fylle hullene i våre liv fra oss selv, heller enn å fortsette å lengte etter å få dem fylt fra utsiden. Haniel inspirerer det som gjør livet verdt å leve: vennskap, kjærlighet, kameratskap, harmoni og balanse.

Haniel er knyttet til rose, et symbol på kvalitetene av skjønnhet, upliftment og unfoldment.

En av steinene linje med Haniel er grønne.

Haniel vises ofte som en androgyn figur med store, grå vinger. Han er kledd i en smaragd grønne kappen og bærer en brun lanterne. 

Haniel er Arkangelsk av alle krefter av kjærlighet og harmoni, og kan hjelpe deg å bringe dem innflytelse inn i livet ditt. Bringer Venner, Lovers, Peace, Love, Beauty, Grace, Good Things, Common Sense! Han kan også hjelpe deg i kunstneriske spørsmål. Han er engelen av desember, planeten Venus og astrologiske tegn, Steinbukken. 

 
 For harmoni og inspirasjon i livet ditt, er dette Arkangelsk å arbeide med. 

 

Uriel

Engel Ministration & Peace   - Dette Arkhangelsk som navn betyr "Lys av Gud," bringer guddommelig lys inn i våre liv mens han forvandler smertefulle minner og gjenoppretter fred til vår fortid. Han hjelper snu vår verste skuffelsene i våre største velsignelser. Uriel hjelper oss i å slippe un-tilgivelse og harme. Uriel og hans legioner omfavne oss i bølger av fred når vi roper ut til ham. Noen ganger tar det død av våre mest verdsatte drømmer i form av en ubehagelig opplevelse for å realisere fødselen av nytt liv, forståelse, og muligheter. Uriel mål er å hjelpe deg med forankring deg selv i kjærlighet som er sterk nok til å tåle negativitet . Inviter sitt essensen i ditt liv til å hjelpe deg i å bli en mester på dine energier.

Arch Angel Uriel's (som er den mest morsomme og lett å gå av mye) Navnet sies å bety «Guds ild" og Webster sier han representerer klar tenkning, element er hans Earth, retning er hans nord, sesongen er hans sommer, hans Fargen er hvit og hans dyrekretsen skiltene er Tyren, Jomfruen og Steinbukken. Han vil da gi oksen.

URIEL , som koordinerer arbeidet til alle Erkeenglene i brutto materielle kroppen, er Uriel - U-Ra-El, som er kjent av egyptiske fedre.   U   står for plass og   Ra   for solen: "Space - Sun - Gud". Den store Harmonizer av stoffet, holder Uriel Universal Law of Order og Harmony, både innenfor og mellom hver kropp. Uriel er den store Harmonizer og balanserer av substans. Han gir deg den røde stråle av lys, som gir oss energi til å handle i vår tid, og gjennom dette hjelper oss å finne vår sanne potensial.

Denne fjerde Arkhangelsk konfronterer sjelene til de som har feilet eller forvillet danne sin åndelige vei. For dette er han kjent som «Angel of Anger". Heldigvis skjønt, Uriel har også en lysere side, og er kjent som "Angel of Music og Poetry". Kanskje Uriel skaper vakker musikk og poesi for å kompensere for de mørke sidene av menneskenaturen han handler med. På grunn av hans kreativitet og innsikt, er han også den engelen som tolker profetier. 
Uriel er vanligvis vist holde en flamme eller en flammende sverd. 
Farge - nyanser av sølv-hvitt lys.

** Oppdatering på Arch Angel Uriel - "Dette Arch Angel ønsker at du skal vite at han ofte fremstilles som å være av enorm vekst, og holde en røkelse brenner en flamme, eller en lampe. Han kan bli visualisert som dannet av regnbuen lysstyrke med aura-vinger av elektrisk blå, en krystall diadem er på hans hode. øynene hans trenge inn i universet .*

Arch Angel Uriel kan, og vil utføre "ellevte time mirakel" - når alt håp synes borte, eller tid er mot deg, påkalle ham og han vil stige ned plutselig og dramatisk, feiing naturlige lover til side og sette verden på hodet , og du vet at i en alder av mirakler ikke er borte og "Herren er Gud".

         

** Fra boken,   Sacred Magic av englene,

  


 

 

Michael

Michael- "The Prince of Light"

Michael holds the highest rank of the Archangels and is perhaps the most famous of  all. He  protects and defends all that is loving and good, and leads the other legions of angels in the battle against evil and the fallen angels. Michael most often appears to people who are sick or near death. He is the patron Saint of the Military and of police as well as the patron Saint of loners and those who find themselves in the under-dog position. 

In art, he is usually shown carrying an unsheathed sword, but he has also been represented with brilliant green emerald wings with yellow plumes, and covered with millions of beautiful faces and mouths so he can faithfully deliver his messages.


Michael has been so popular throughout the centuries that he is even mentioned in the Dead Sea Scrolls, where he was eloquently called the "Prince of Light". And later in the fifth century, the Romans consecrated a holiday to him, the Feast of Michaelmas. This holiday's importance continued into the Middle Ages, when Michael was the patron of Knights, and indeed, continues to this day. In England, Michaelmas is still celebrated in late September.

The Angel of Protection - This powerful being of light, who's name means "Who is Like God," has a purpose to protect as the "defender of the light and goodness." Along with "The Band of Mercy," this awesome entity will take negatively-minded people (both living and deceased) to the Light of God so that their negativity can be healed. Call upon Michael to assist you whenever you feel the presence of negative sources. He can clear negative energy from any space (including your home, office, mind and heart.) This beautiful Archangel is the protector of Joy and Harmony and joins you instantly at your beck and call.

 

Gabriel

The Angel of Resurrection - This loving angel who’s name means "Hero of God," is the bearer of GOOD NEWS as the voice of God. This archangel is a messenger who whispers in our ear of coming events, changes, and opportunities for new experiences He restores life and light into stagnant areas of your life such as relationships, businesses, households, etc. Ask Gabriel to resurrect any blocked areas of your life and fill you with the remembrance of your divine purpose and destiny. You will receive creative ideas and opportunities to help you get moving again.

Although angelic beings are genderless, Gabriel is the only Archangel who has occasionally appeared in a distinctly female form. Gabriel is the celestial coordinator and works with the Cherubim to make sure that the activities of all the other orders of angels run smoothly.
Gabriel usually appears to people when they are on the brink of a new beginning, especially a conception or birth. For this reason, he has been called the "Angel of Life", giving the gift of life to humankind in the physical sense. He has also been called the "Awakener" because He gives the gift of life in an abstract way too, such as in dreams or celestial knowledge.


Mystics who have seen Gabriel describe him as having a face like lightning, eyes like glowing lamps, and a multitude of wings.


Best of all, Gabriel always brings good news!

Raphael

The Angel of Healing - Raphael, who's name means "God Heals," is charged with the healing of our beloved  Earth and all of her inhabitants. He begins with purifying our minds and erasing false beliefs. It is our thoughts that trigger health problems, not our body. All healing facilities and practitioners (both traditional and alternative) are guided and helped by Raphael. Your call upon Archangel Raphael invokes his presence to clear blocks within the energy body so that the flow of universal life-force energy can heal both the cause of the block and its physical manifestation. Health and vitality are your natural state of being. Your symptoms give clues to help you find causes of imbalance. Ask Raphael to guide you with clarity and love in your process of healing and feel free to invoke him for the healing of others as well.

Raphael manages the Virtues order of angels. He is affectionately known for his powers of healing and for saving people from danger. Because of his knack for rescuing those in unfamiliar territory or dire straits, he is also said to protect travelers.

Raphael usually intervenes when people are wounded or in pain, and some say he still visits hospitals, ministering to the sick and injured. He also comforts those in spiritual pain or in wrenching emotional ordeals. He has been called the "Angel of the Sun" because of his ability to rekindle the spark of life in sick bodies. And his reputation for performing "medical miracles" has also earned him the title of the "Angel of Science and Knowledge".


Raphael's loving personality outshines his physical characteristics; he is often described as being friendly, amusing, gentle and kind. These qualities also make him the Archangel best suited to overseeing the host of guardian angels.

Haniel

Archangel Haniel is called "the glory" or the "glory of the grace of God". Generally thought to be in charge of Capricorn, or the month of December, Haniel is the archangel who is the chief of the Order of Principalities, Virtues and Innocents. Haniel has a close association with Enoch, and therefore with Metatron, is related to the Chaldean Ishtar, ruler of Venus, and therefore also related to Lucifer and Quetzalcoatl.

Sometimes, it is said that Haniel is one of the Elohim. Manifesting usually as a very beautiful woman, occasionally as an extremely handsome man, Haniel symbolizes beauty, pleasure, and sustaining friendship. Haniel has the power to make fruitful that which previously was not so: to turn states of sadness, anxiety and worry towards happiness. Haniel helps us to recognise and fill the gaps in our lives from within ourselves, rather than continuing to yearn to have them filled from the outside. Haniel inspires that which makes life worth living: friendship, love, companionship, harmony, and balance.

Haniel is associated with the rose, a symbol of the qualities of beauty, upliftment and unfoldment.

One of the stones aligned with Haniel is the emerald. 

Haniel often appears as an androgynous figure with large gray wings. He is dressed in an emerald green robe and carries a brown lantern.

Haniel is the Archangel of all powers of love and harmony and can help you bring those influences into your life. Brings Friends, Lovers, Peace, Love, Beauty, Grace, Good Things, Common Sense! He can also aid you in artistic matters. He is the angel of December, the planet Venus and the astrological sign, Capricorn.

            
For harmony and inspiration in your life, this is the Archangel to work with.


 

Uriel

The Angel of Ministration & Peace - This archangel who's name means "Light of God," brings divine light into our lives as he transforms painful memories and restores peace to our past. He helps turn our worst disappointments into our greatest blessings. Uriel assists us in releasing un-forgiveness and resentment. Uriel and his legions enfold us in waves of  peace when we cry out to him. Sometimes it takes the death of our most cherished dreams in the form of an unpleasant experience in order to realize the birth of new life, understanding, and opportunity. Uriel's goal is to assist you in anchoring yourself in love that is strong enough to withstand negativity. Invite his essence into your life to assist you in becoming a master of your energies.

Arch Angel Uriel’s (who is the most funny and easy going of the lot) name is said to mean "Fire Of God" and Webster says he represents clear thinking, his element is Earth, his direction is north, his season is summer, his color is white and his zodiac signs are Taurus, Virgo and Capricorn. He would then represent the bull.

URIEL, who coordinates the work of all the Archangels within the gross material body, is Uriel - U-Ra-El, as known to the Egyptian forefathers. U stands for space and Ra for the sun: "Space - Sun - God". The great harmonizer of substance, Uriel keeps the Universal Law of Order and Harmony, both within and between each body. Uriel is the great harmonizer and balancer of substance. He brings you the red ray of light, that give us the energy to act in the present time and through this helps us discover our true potential.

This fourth Archangel confronts the souls of those who have erred or strayed form their spiritual path. For this, he is known as the "Angel of Repentance". Luckily though, Uriel also has a lighter side, and is known as the "Angel of Music and Poetry". Perhaps Uriel creates beautiful music and poetry to compensate for the darker side of human nature he deals with. Because of his creativity and insight, he is also the angel who interprets prophecies.
Uriel is usually shown holding a flame or a fiery sword.

Color - shades of silvery-white light.

**Update on  Arch Angel Uriel--"This Arch Angel wants you to know he is often portrayed as being of immense stature and holding an incense burner, a flame, or a lamp.  He may be visualized as being formed of a rainbow brightness with aura-wings of electric blue; a crystal diadem is upon his head.  His eyes penetrate the universe.*

Arch Angel Uriel can, and will, perform the "eleventh hour miracle"--when all hope seems gone, or time is against you, invoke him and he will descend suddenly and dramatically, sweeping natural laws aside and putting the world on its head, and you will know that the age of miracles is not gone and "the Lord IS God".

        

**From the book, The Sacred Magic of the Angels,