Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Copyright © 2009 healer.no, sidene er beskyttet av Åndsverksloven.

 

Chakra

De7 primære chakra'er

Krone = Åndskraft
Pineal = Innsikt
Hals = Forstand
Hjerte = Kjærlighet
Solar plexus = Tilfredshet
Hara = Skapelse
Rot = Tilstedeværelse

Stener og krystaller

Chakra betyr hjul. Chakrasystemet er en gammelt indisk lære som deler kroppen inn i energihjul, som hvert har sitt virkningsområde i kroppen

Det er  flere teorier om chakrene. Oppfordrer gjerne andre terapeuter med sine innlegg om dette temaet  Walter.A.Raaen.

Tar med noen av teoriene på denne siden men du vil kunne få høre om teorier som deler opp hvert av disse 7chakraene i 7 osv så om jeg skulle tatt for meg alle teoriene ville denne siden blitt for stor. :-)

 

Hva er Chakra ? Chakra er et Sanskrit ord som betyr livshjulet. Læren om Chakra kommer fra India og er ca 5000 år gammel. Ifølge denne læren har kroppen hundretalls med energisentere, både store og små; mens det er syv større sentre langs midten av ryggraden som referers til som Chakra. Disse blir ofte fremstillt som en type energivirvler eller 'Lotuser' og gjennom disse blir din ånd og sjel mottagelig for kosmiske energier

Hvorfor balansere Chakraene ? Chakraene danner forbindelsen mellom din ånd og sjel - og den fysiske kroppen. Under stress og annen påvirkning oppstår det blokkeringer på Chakrane som kan medføre ubalanse i organer, kjertler og enhver del av kroppen som tilhører det bestemte Chakra. Dette merkes noen ganger ved at vi tiltrekkes av en bestemt farge. Enten så trenger vi den eller så avskyr vi den. Det å balansere eller løse opp i blokkeringer i Chakraene er nyttig for ditt velbefinnende. Har du god balanse i Chakraene så er det et godt utgangspunktet for god helse !

Healing balanserer energien
mellom de 7 chakra'er

For at kroppen kan rense,  gjenoppbygge og hele den syke delen i mennesket, har kroppen bruk for at energien - dvs. bl.a. blodet, lymfen og livskraften - flyter så fritt som mulig. Healing harmoniserer energistrømmen for å styrke kroppens egen helbredelsesevne.
Kroppen har flere chakra'er enn de 7 primære chakra'er som er vist her.

Energiballansering, healing, chakrahealing, samtaler , reiki, fjernhealing, avspenning, affirmasjoner, meditasjon, rensing av hus og områder, div kurs m.m.Også omreisende virksomhet med behandlinger og div kurs.

 
 

Mennesket er en regnbue, fordi en regnbue vil gi deg det totale perspektivet som mennesket kan bli forstått i.- fra det laveste til det høyeste. Regnbuen har syv senter i sitt indre.
Allegorien med de syv er urgammel. I India har forklaringen tatt form av syv chakraer: Det laveste er muladhar, og det høyeste er sahasrar, og mellom disse er det fem trinn, fem flere chacraer. Mennesket må passere gjennom alle disse syv chakraene-syv trinn mot det guddommelige.
  Alt er energi
Med spaltningen av atomet i 40 årene tok vi skrittet inn i den energimessige verden. I middelalderen var alt besjelet, med en tro på gud og djevel like sterk som vi i dag tror på oksygen. Naturvitenskapen erstattet alt det overnaturlige og ga oss en verden av døde materielle objekter. Men i dag er vi i ferd må venne oss til tanken at alt er energi, og at energi er intelligens og bevissthet. Dette er en forening eller syntese av middelalderens idealisme og naturvitenskapens materialisme til en ny helhetsforståelse. Det er et syn på virkeligheten med grunnleggende fellestrekk med i de gamle indiske vedaskriftene, taoismen og de fleste esoteriske tradisjoner.

Alt fra atomene i papiret i dette bladet til strukturen i vår egen kropp er prosesser av kontinuerlig energi i bevegelse. På tross av denne enorme vitenskapelige og teknologiske innsikten lever de fleste fortsatt i en verden av materielle objekter og oppfatter seg som et ego omgitt av hud, eller som en kropp som kan tenke. Mennesket følger fortsatt den urgamle stammeloven “øye for øye og tann for tann” og følgelig ble det første resultat av frigjøringen av atomkraften en bombe.

Vårt moralske og spirituelle nivå er kraftig på etterskudd i forhold til vårt teknologiske nivå. Vi lever i dag i en intens tid hvor stadig flere er i ferd med å innhente det forsømte og er i ferd med å erobre en ny oppfatning av seg selv og virkeligheten. Vår biologi er kun en liten del av oss, med en energimessig og bevissthetsmessig struktur i tillegg. Energimessig er vi like nøyaktig og komplisert sammensatt som vi er det på det fysiske plan. Og dette er "det indre mennesket" som fortsatt gjenstår å bli oppdaget og utforsket. Det er ikke flere områder på jorden å oppdage, men menneskets indre er fortsatt et uoppdaget territorium.

På samme måte som en lyspære lyser som resultat av strøm er også det fysiske et resultat av den bakenforliggende usynlige energien. Når en sædcelle og eggcelle møtes oppstår en energistruktur som tiltrekker seg informasjonen som skal til for å danne et menneske. Noe av det sentrale i denne strukturen er 7 vitale områder som i den indiske yoga tradisjonen kalles for chakraene. Men denne forståelsen finnes ikke bare i østlige systemer, men er også forekommende i vestlige tradisjoner som i jødedommen og kristendommen i mer skjulte former. Tidligere fantes det mysterieskoler og klostre hvor slik esoterisk visdom ble gitt til innvidde, men i dag er mange av oss mystikere uten klostre, og hvor kurser, litteratur og hverdagens "tilfeldigheter" fungerer som moderne mysterieinnvielse. Det er mange innfallsvinkler til chakraene fordi de fungerer på mange nivåer samtidig; kroppslig, energimessig og bevissthetsmessig.

Resonans
Resonans som vi kjenner fra fysikken består i at et objekt overfører sine vibrasjoner til et annet objekt uten at det er fysisk kontakt mellom dem. En stemmegaffel som settes på et piano vil få de strengene som er stemt i samme tone til å vibrere uten at de rører hverandre. Kroppen kan i denne sammenhengen oppfattes som et instrument med syv strenger, og universet avgir syv toner som hvert chakra er stemt i forhold til. Eller at kroppen er som en radio med syv antenner, og universet er som radiosenderen som sender på syv ulike kanaler, en for hver antenne. Universet utgjør den store "energi og bevissthetssentralen" som sender ut "programmene" som former oss og kontinuerlig gir oss energi. Gjennom chakraene opptar vi denne energien, og erfarer bevissthetsnivåer som instinkter, seksualitet, selvfølelse, kjærlighet, vilje, intuisjon og åndelig inspirasjon.

Hvis chakraene var åpne og tok i mot energien fra universet direkte ville vi være supermennesker eller selvrealiserte. Imidlertid er det sperrer i chakraene i form av "støy" i auraen eller kroppens energimessige "atmosfære" , som gjør at motakerforholdene på de enkelte "antennene" forstyrres og programmene fra "universets radiosender" kommer ikke alltid tydelig igjennom. Forstyrrelsene er våre negative følelser, konflikter og forestillinger som blokker energien vår. Vi bruker energien vår til det vi er opptatt av. Ubevisst kan vi for eksempel sitte fast i negative følelser fra barndommen som krever en viss del av vår energi, så er det bekymringer for fremtiden, bekymringer om penger, sjalusi, frykt osv. som alt sammen krever energi, og til slutt er det nesten ingenting igjen til å være her og nå og i virkelighetens verden.

1.chakra
Dette er det grunnleggende "rotchakraet" som er "batteriet" i "radioen". Energien som vi tar inn her utgjør vårt livsgrunnlag og våre primære instinkter, som behov for mat og overlevelse. Chakraet er forbundet til ben og føtter og har med følelsen av å stå på jorden, - fotfeste i tilværelsen.

Dette er vår stammebevissthet. Vi fødes inn i en familie og i et samfunn som definerer vår virkelighetsoppfatning. Her lærer vi grunnleggende forestillinger om tid og rom, hva som er riktig og galt, normalt og unormalt. Dette er vår basis av forestillinger som bygger opp vårt ståsted i verden. Her definerer stammen sine lover og individet overtar dem som sine egne for å kunne være en del av fellesskapet. Dette er forestillinger som vi tar for gitt:

- Det er nyttig og respektfullt å arbeide,
- familiemedlemmer er mer betydningsfulle enn fremmede,
- det er ikke bra å stjele, lyve eller drepe,
- dyr er mindreverdige i forhold til mennesker,
- vårt folk er bedre enn andre folk.
- det er bra å ta militærtjeneste,
- sex med fremmede eller med samme kjønn er suspekt,
- leger vet best,
- med god utdannelse får du bra jobb, vakker kone, fine barn og blir lykkelig osv. osv.

De fleste lever med stammebevissthet og domineres av dette chakraet, men enkelte føler at de passer ikke inn. Dette er første skritt på reisen av selvutvikling å etablere sitt eget ståsted og bryte med stammebevisstheten. Av fellesskapet blir dette aldri godt mottatt. Å være opptatt av seg selv oppfattes som negativt, egoistisk og selvopptatt og er en trussel mot stammen. Og reaksjoner som "hvordan kan du gjøre dette mot oss" er ikke uvanlige, og en person som vil gå sine egne veier blir oftest utstøtt av fellesskapet.

Men behovet for stammetilhørighet kan godt føre oss til en ny gruppe som har tilegnet seg det samme synet som vi har oppdaget, og så forsterkes den samme stammementaliteten bare med et nytt sett av forestillinger.

Å bevisstgjøre seg dette chakraet handler om å se på alle ens forestillinger og skape sitt eget ståsted uavhengig av det en er oppdratt med, det fellesskapet definerer som riktig og galt, men at man begynner å tenke selv og leve etter sine egne verdier, ideer drømmer og idealer. Det første kortet i Tarot kortstokken "The Fool", er bildet av en ung mann på vei utfor et stup og illustrerer denne frigjøringen fra vårt fundament og begynnelsen på en prosess av å skape vårt eget liv uavhengig av gruppen.

2. chakra.
Dette er vår personlige kraft. Det vil si hvordan vi skaffer oss alt vi har bruk for å dekke våre behov for mat, sex, penger, innflytelse, oppmerksomhet og anerkjennelse. Dette er alle våre investeringer som det hefter betingelser ved. Dette er hvordan vi manipulerer våre omgivelser og andre for å oppnå våre egne ønsker. For å skaffe seg mat, klær og livets nødvendigheter er dette legitime behov, og en viktig måte som vi markerer oss som enkeltindivid i fellesskapet. Her er det rom for individualitet og det er her vi er skapende og kreative, på samme måte som det også er senteret for seksualitet, forplantning og fødsel. Økonomisk trygghet, parforhold, yrke, hus og hjem er lokalisert her. I stammen er alle i utgangspunktet like, mens her kommer den enkeltes muligheter frem hvor noen får mer makt og større innflytelse i gruppen enn andre.

3. chakra
Dette er selvfølelse og selvtillit. Her tar den enkelte enda et skritt lenger vekk fra stammen og legger opp sine personlige spilleregler. Dette er et område for moral og selvrespekt.
Senteret er knyttet til fordøyelse og har med å sortere det vi har bruk for og det vi skal utskille - å absorbere og ta til seg næring. Det var her vi var forbundet med navlestrengen og tok til oss den første livskraft. Det er kroppens midtpunkt og herfra hvor vi samler og bruker vår energi.
Det er her vi får synet på en verden ut over det personlige og får det første blikk inn i den åndelige verden.

4. chakra
De fleste mennesker lever gjennom de tre nederste chakraene , og kun i liten grad er de høyere sentrene utviklet. Det er således et markant skille mellom 3. og 4. chakra. Det er en terskel mellom den personlige og individuelle verden og den upersonlige, universelle og spirituelle verden. De tre nederste chakraene er hvordan vi omgås den ytre verden. I de fire øverste chakraene begynner reisen inn i den indre verden. De fire øverste chakraene er ikke så markert avgrenset som de nederste, men smelter i større grad sammen som en helhet.

Dette er hjertechakraet og er kjærlighet til det universelle Selv. Å tjene Selvet åpner for uselvisk kjærlighet. Selvet kan også oppfattes som Gud og det er i hjertet at vi oppdager vår guddommelige natur .

I dette chakraet fungerer helt andre lover enn i den ytre verden, her gjelder ikke stammeloven "øye for øye, og tann for tann!", men tilgivelse. Alt vi ikke kan akseptere, frykter eller ikke kan tilgi er vi energimessig knyttet til og det tar tapper vår energi. Når vi har aggresjon overfor noen er det oss selv det går ut over, det er vår indre fred som går tapt.

I hjertechakraet eksisterer ikke tid. Her finnes kun øyeblikket. Så for å kunne være her og nå må man gi slipp på fortiden. Man må kutte forbindelsen til alt som binder en til illusjonens verden av tanker og forestillinger som er knyttet til de tre nederste chakraene.

Selv om tanker og forestillinger i prinsippet kun er fantasier som ikke er virkelige, bruker vi energi på å holde liv i disse tankeformene fordi vi tror på dem. Det er ikke nok å bare si jeg tilgir, og så er man ferdig med det. Men man må oppdage alt man henger fast i og så gradvist gi slipp. Frykt er hovedårsaken til det meste av vår atskilthet, og en metode til å overkomme frykt er å erstatte den med kjærlighet. Ved å velge et annet perspektiv på livet, ved å velge tillit i stedet for kontroll, tilgivelse i stedet for hevn, kjærlighet i stedet for frykt, aksept i stedet for skyld, kan vi frigjøre oss fra fortiden og begynne å leve i øyeblikket.

5.chakra
Dette chakraet representerer viljen. Vår mulighet til å ta valg er en enorm kraft med omfattende konsekvenser. Viljen setter ideene våre ut i livet og gir dem retning og kraft. Den uttrykker seg på ulike måter avhengig av hvilke chakraer vi fungerer ut fra.

Gjennom 1.chakra bestemmes viljen av stammen. Det er ikke den enkelte som tar valg, men stammen velger for en. En uttalelse som jeg kan ikke gjøre for......., fordi jeg ble oppdratt slik. Avslører at man gir ansvaret fra seg og klynger seg til stammebevissthet.

I 2. chakra er valgene motivert ut fra ens behov, og er dermed alltid valg som er knyttet til personlige makt og vinning. Vilje i 3.chakraet er knyttet til selvrespekt og kan være en positiv kraft i overholde avtaler overfor seg selv og styrke sin personlige integritet og karakter. Når viljen uttrykkes gjennom 4.chakraet er valgene ikke lenger motivert ut fra personlige motiv, men ønske om uselviske handlinger - "Skje din vilje". Det er å gi opp sin personlige vilje og overgi seg til Guds vilje.
Halsen har med stemmen og å gjøre. Det står for renhet og renselse. Hvis man blir bedt om å si en løgn, vil man ofte kremte eller holde seg for halsen.

6. chakra
Senteret er plassert mellom øyenbrynene og står for tenkning og spesielt intuisjon. Dette er "kontroll-tårnet" hvor man mottar signaler fra ens høyere jeg. Når senteret vekkes åpner det for klarsyn, opplevelse av kroppens energi og dypere meditative tilstander. Senteret kalles også "det tredje øye", og Jesus beskriver det i et bibelvers;
"Når ditt øye blir ett, blir kroppen full av lys." Luk. 11, 34-35 (Ulike bibeloversettere uten kjennskap til chakraene har ikke forstått denne uttalelsen og følgelig er oversettelsen ofte feilaktig og får ikke frem den opprinnelige meningen.)
Intelligens, konsentrasjon, hukommelse, intuisjon og psykiske evner er knyttet til dette chakraet.

Det er en konflikt mellom hodet hjertet. Hjertet sier alltid sannheten og fungerer ut fra kroppen og følelsene. Mens hodet vil ofte bestemme og lever ut fra sine egne ideer avskåret fra følelsene. Egoet bruker hodet for å forsvare seg ved å være fordømmende og kontrollerende. Hodet er derfor setet for frykt og skremmes av hjertet som lever i øyeblikket fri for frykt, men i kjærlighet, aksept og åpenhet. Det må være en balanse mellom de to, hvor hjertet må bestemme, mens hodet er en viktig rådgiver. Et hode uten hjerte er egoisme, og et hjerte uten hode er dumhet.

7.chakra
Her hviler vår høyeste mulighet, vårt høyeste bevissthetsstadium. Det er gjennom dette chakraet at vi har kontakt med de høyere åndelige energier, og hvor vi henter åndelig inspirasjon. På lignende måte som rotchakraet er inntak for energi som kommer fra jorden, er kronechakraet inntak for energi som kommer fra "himmelen".

Chakraene og musikk
Musikk uttrykker bevissthet og energi, og ulike musikkformer er på bølgelengde med de ulike chakraene. Ved mange musikkopplevelser kan man tydelig merke hvordan musikken påvirker forskjellige steder i kroppen, og måten man vil danse eller bevege seg etter musikken gjør dette enda tydeligere.

Kraftig rytmisk musikk som afrikansk trommemusikk, rock og disco musikk har en helt klar påvirkning på underliv og de to nederste chakraene. Afrikansk dans bringer energien ned i bekkenet, ben og føtter. Discomusikk dunker med sine kraftige rytmer direkte mot dette området med tydelige seksuelle undertoner, og det påvirker ikke kun kroppen, men også bevisstheten som følger energien. Militærmarsjer og trommemusikk som ble brukt i tidligere tider på slagmarken virker også på de to nederste chakraene, og styrker stammetilhørighet og lagånd.

Romantisk klassisk musikk som Mozart og Beethoven appeller til følelser og hjertetområdet. I ballett er bevegelsene mer sentrert omkring armene enn i benarbeidet som i afrodans eller marsjering. Kirkemusikk, greogorianske sanger og halleluljakor vekker de to øverste chakraene og kroppen står oftest stille for å åpne seg for de høyere dimensjoner.

Chakraene og kjønn
Chakraene har motsatt polaritet hos menn kvinner. 2.chakra er mest aktivt og har mer energi hos kvinner enn hos menn, følgelig har kvinnene bredere hofter og kan føde barn. 3.chakra som står for selvhevdelse og konkurranse er mer fremtredende hos menn. Magesår er en stresssykdom som nettopp rammer mange menn fordi de har blokkeringer i dette chakraet. Hjertechakraet er mer aktivt hos kvinner. Kvinner har større bryster og er generelt mer følsomme enn menn. Halschakraet er mer aktivt hos menn, med adamseple og dypere stemme. Og 6.chakra er mer aktivt hos kvinner med følgelig mer intuisjon enn menn. Mens 7.chakra er mer aktivt hos menn, hvor menn oftere er ledere, prester, kunstnere, oppfinnere og komponister.

Dette er et uttrykk for et generelt mønster med mange unntak. Det finnes kvinnelige guruer og menn som kan være mer følsomme enn kvinner. Aktivt og passivt er mer å forstå som yang og yin. Hvor energien uttrykker seg på en aktiv, maskulin og utadvendt måte, eller en mer passiv, feminin og innadvendt måte. Kvinner har også et aktivt 3.chakra og vet hvordan de skal nå sine mål. Men de konkurerer sjeldent i åpen kamp som menn gjør, men når sine mål gjennom skjulte og indirekte veier, og bekrefter Ibsens ord. "Han var for sterk der stod kvinner bak."

Chakraene i andre tradisjoner
For dem med kjennskap til astrologi vil chakraene kunne forstås gjennom enda en ny innfallsvinkel. I skjemaet er det oppført hvilke planeter og tegn som hører til de ulike chakraene. Også de katolske sakramentene er knyttet til bevisstheten som er i chakraene og likeledes Kabalah eller livets tre. Praktisk talt alle religiøse og esoteriske tradisjoner har en grunnleggende forståelse av universets 7 bevissthetsnivåer og hvordan de er representert i kroppen ved de 7 chakraene. Få steder er de så direkte beskrevet som i yoga, og man oppdager at det er kun ulike språklige og begrepsmessige modeller som beskriver den samme virkeligheten. Det er ulike kart som beskriver det samme terrenget.

Det er ikke så lenge siden at kroppens indre organer og mennesket anatomi var ukjent land. Chakraene vil i fremtiden spille like stor rolle som vi i dag tillegger kroppens indre organer, og vi vil omgås chakraene med samme selvfølgelighet. Vi vil få en forståelse for at vi er ikke kun en kropp, men at vi også har en energimessg anatomi, og at mennesket utgjør en langt større helhet av fysiske, energimessige og bevissthetsmessige prosesser. En forståelse av chakraene er et viktig skritt på veien mot en slik utvidet helhetsforståelse av oss selv.

Fysisk sett er chakraene assosiert med nervesystemet og de endokrine kjertlene i kroppen. Disse er hovedkontrollsentrene i den fysisk/mentale organismen med vitale påvirkninger av denne. Mange teknikker har en spesiell kraftfull og positiv virkning på en eller flere av disse kjertlene.

Ved konsentrasjon på chakraene – enten i en yogastilling eller i en annen teknikk eller i seg selv – stimulerer du energien slik at den flyter til chakraene. Dette vekker på sin side de slumrende delene av hjernen som er assosiert til de forskjellige chakraene. Det svarer til det å tenne et lys i et mørkt rom. Du går ikke til lam­pen for å tenne den, du vrir på bryteren slik at strømmen tilsluttes pæren, og se, det blir lys!

Et chakra er et energisenter, et fokuseringspunkt for energibaner i og omkring den fysiske kropp. Selve ordet er sanskrit og betyr lyshjul. I det mest vanlige systemet forholder vi oss til 7 hovedchakra. Hvert av de 7 hovedchakra er knyttet til en av de 7 fargene i regnbuespekteret, og kan for interesserte lokaliseres fysisk - og videre relateres astrologisk som følger:

 Her er en oversikt: 

 

 

Chakra: Farge: Lokalisering: Planeter:

Rotchakra

Rødt

I skrittet

Pluto Uranus Saturn

Harachakra

Orange

Like under navlen

Neptun Jupiter

Solar Plexus

Gul

I mellomgulvet

Mars Pluto

Hjertechakra

Grønt

Midt i brystregionen

Venus

Halschakra

Blå

På halsen

Merkur

Pannechakra

Indigo

I pannen

Sol Månen

Kronechakra

Fiolett

På toppen av hodet

Neptun

 


På denne gamle illustrasjonen ser du menneskekroppen med stjernetegnene. Dette er gammelt astrologisk undervisningsmateriale og viser deg hvilke kroppsdeler som beherskes av de forskjellige tegnene.

 

 

 

 

Chakraene

Chakra er et gammelt indisk (sanskrit) ord som betyr livshjul. For de som kan kjenne eller se chakraene, står de frem som spinnende hjul av energi, og derfor refereres de også ofte til energisenter. De har vært kjent og brukt i Østen i hundrevis av år. I vår del av verden har ikke chakraene vært anerkjent som de flotte representantene for kroppens signaler og systemer de i virkeligheten er. Læren om chakraene viser oss i praksis at vi er energivesen i en fysisk kropp, og at vi bør behandle oss selv deretter. Kjenner man chakraenes betydning, kan det være til hjelp med å forstå kroppens og psykens reaksjoner bedre. På den måten kan vi finne ut hva som har gjort at vi har pådratt oss en plage eller sykdom, og se hva vi må jobbe med for å komme ut av tilstanden igjen.  

 

                                                              

Vi har 7 hovedchakraer. De er plassert vertikalt på rekke fra hodet og nedover ryggsøylen, helt ned til halebenet. Her går livsenergien (chi, eller kundalini, som noen kaller det) hvor man hele tiden mottar energi fra universet. Symbolsk kan man si at det nederste chakraet inneholder den grunnleggende livskraften i gradvis forandring, ved symbolet sammenkveilet slange, som har som mål å stige opp gjennom hvert chakra inntil den når det øverste chakraet og er fullt opplyst. Altså stiger energien oppover fra den tetteste fysiske kraften, til den mest eteriske eller åndelige kraften. Chakraene er knyttet til denne og sprer denne energien videre rundt i kroppen, horisontalt. Hvert chakra eller energisenter ”kontrollerer” noe følelsesmessig og noe fysisk, og tilfører energi i det området hvor hvert chakra ligger. De som kan se chakraene, ser at de spinner i hver sin farge (se bildet overfor eller fargeboblene ved teksten til hvert chakra)

Man kan også se sammenhengene mellom chakraene og veien til opplysthet, hvor hvert av chakraene står for en leksjon. Disse syv åndelige livsleksjonene viser oss veien mot større bevissthet. Hvis vi derimot undertrykker ansvaret og behovet vi har for å arbeide oss gjennom disse åndelige leksjonene, kan energien i dem (eller mangelen på sådan), slå ut som sykdom. Da har vi en svekkelse i balansen, som igjen svekker livskraften.

Generelt kan vi si at de tre nederste chakraene jobber mot saker som har med fysisk eller ytre kraft, og de fire øverste chakraene mot ikke-fysisk eller indre kraft.

Det verserer mange forskjellige meninger om hva chakraene står for. Ta til deg det som føles riktig for DEG, og gjør dine egne erfaringer.

 

 

 

ROTCHAKRA

Rotchakra er vårt nederste chakra, og er plassert nederst i ryggraden, ved halebeinet. Vårt grunnleggende energisenter. Fysisk gir det energi til ryggraden, endetarmen, bena, knoklene, føttene og immunsystemet. Holder bena på bakken og sinnet fokusert på fysiske og kreative saker. Dette kontrollerer også vår seksuelle vitalitet, og styrer forplantningsorganene. Det fysiske jeg’et. Her legges grunnlaget for vår følelsesmessige og mentale helse, fordi det er sterkt bundet til familie og barndom. Chakraets svakhet er frykten for å miste fysisk kontroll, bli forlatt av våre kjære og for å ikke overleve fysisk. Men styrken ligger i identitetsfølelse og tilknytning, følelsen av støtte og lojalitet som får oss til å føle oss trygge. Her lærer vi altså åndelige leksjoner om den materielle verden. Stein: Granat.

 

 


 

HARACHAKRA

Harachakra (også kalt Sakralchakra) er plassert like nedenfor navlen. Fysisk virker det på seksualorganer, tykktarm, nedre ryggvirvler, bekken, hofteparti, blindtarm og urinblære. Psykisk er det koblet til redselen for å bli sveket i et forhold, frykt for å miste fysisk kraft, for å bli kontrollert av andre gjennom for eksempel avhengighet, voldtekt, svik, impotens eller økonomiske tap. Hvis dette chakraet ikke fungerer optimalt, fører det blant annet til stress og muskelknuter. Styrken i dette chakraet er det å kunne reise seg etter tap, evnen til å overleve fysisk, forsvare og beskytte seg selv, og evnen til å ta personlige beslutninger. Kreativitet, seksualitet, autoritet. De åndelige leksjonene her, er: seksualitet, arbeid og fysisk begjær. Stein: Karneol.

 

 


 

MAGECHAKRA

Magechakra (også kalt solar plexus-chakra) er roten til vår følelsesmessige balanse og indre styrke. Dette er plassert nedenfor brystbenet. Når vi er opprørte, sinte eller såret, kjenner vi ofte dette chakraet, fordi det er bindeleddet mellom sinn og følelser. De negative følelsene blir bearbeidet her, og fungerer det ikke optimalt, kan vi pådra oss sykdommer som er relatert til selvaktelse, ikke klare å leve opp til ansvar, frykt for fysisk utseende, som fedme og aldring. Fysisk virker det på mage, lever, bukspyttkjertelen, binyrene, øvre del av tarmene og midten av ryggraden bak solar plexus. Styrken finner vi i ambisjoner, selvrespekt, evnen til å håndtere kriser, mot til å ta sjanser, ha etikk og karakterstyrke, samt sjenerøsitet. Åndelig sett er leksjonen: egoet, personlighet og selvbildet. Stein: Citrin og Tigerøye.

 

 


 

HJERTECHAKRA

Hjertechakra er kjærlighetssenteret og ligger midt i brystet. Fordi det er det midterste chakraet, binder det sammen kropp og ånd. Det kontrollerer våre ubetingede følelser og tanker - som ømhet, medfølelse og ubetinget kjærlighet, og driver vår følelsesmessige utvikling framover. Fysisk virker det på hjertet og sirkulasjonssystemet, ribben, bryst, skjoldbruskkjertelen, lunger, skuldre, armer, hender og mellomgulv, samt øvre del av ryggen. Til noe grad blir også Thymuskjertelen påvirket av dette chakraet. Det som kan tappe dette chakraet for energi, er frykten for følelsesmessig svakhet, svik, ensomhet, forpliktelse og frykten for å ikke kunne beskytte seg følelsesmessig. Dette kan igjen føre til bitterhet, sjalusi, sinne, hat og manglende evne til å tilgi både seg selv og andre. Til tross for dette, er det i dette chakraet vi kan finne den største og viktigste styrken, nemlig kjærlighet. Men vi finner også tilgivelse, medfølelse, hengivenhet, inspirasjon, håp, tillit, og evnen til å helbrede seg selv og andre. Åndelig leksjon: kjærlighet, tilgivelse og medfølelse. Stein: Aventurin og Malakitt.

 

 

HALSCHAKRA

Halschakraet er plassert på halsen, og gir energi til kommunikasjon, og selvutfoldelse gjennom tanker, skrift, tale og kunst. Fysisk går dette chakraet på thymus- og skjoldbruskkjertelen, halsen, luftrøret, spiserøret, nakkevirvler, munn, kjeve, tenner og hypotalamus. Thymus styrer immunsystemet og Skjoldbruskkjertelen styrer stoffskiftet. Alle sykdommer har forbindelse til halschakraet, da det henger sammen med alle valgsituasjonene vi møter i livet. Frykten i dette chakraet går på viljestyrke, frykt for å ikke ha makt til å velge. Styrken finner vi i selvinnsikt, tillit, og evnen til å ta beslutninger som viser at vi står for det vi er. Åndelig sett: vilje og selvutfoldelse. Stein: Turkis og Sodalitt.

 

 


 

PANNECHAKRA

Pannechakra (også kalt Tredje øye-chakra, og Pinealchakra) er det synske og mediumistiske energisenteret. Plassert over og mellom øyenbrynene. Fysisk er dette knyttet til hjernen, nervesystemet, hypofysen, pinealkjertelen, øynene, ørene og nesen. hodet. Dette er chakraet for åndelig visdom og høyere intuisjon, og her finner vi også alle personlige erfaringer og minner som er aktive i den fysiske kroppen. Det som kan få dette chakraet ut av balanse, er uviljen mot å gå i mot seg selv, frykten for egne skyggesider og for realistisk bedømmelse. Styrken finner vi i våre intellektuelle evner og egenskaper, utvikling av bevisst og ubevisst innsikt, å motta inspirasjon, intuitiv tenkning. Åndelig leksjon: tanke, intuisjon, innsikt og visdom. Stein: Lapis Lazuli.

 

 


 

KRONECHAKRA

Dette chakraet er plassert på issen og litt ovenfor. Det er vårt åndelige og vårt Høyere Jegs port, og den delen av oss som er nærest knyttet til det guddommelige. Stedet der kropp og ånd samvirker. Utfordringen i dette chakraet er å la åndeligheten bli en del av livet vårt, slik at vi kan veiledes av den. På det fysiske plan er dette chakraet først om fremst inngangen for livskraften vår, slik at det virker på all energi i de viktigste systemene i kroppen  - som muskelsystemet, sentralnervesystemet og huden. Psykisk kan vi hente energi her som skaper hengivenhet, oversanselige ideer, inspirerte og profetiske tanker, samt forbindelsen til det mystiske. Frykten for å føle seg forlatt, miste sin identitet, mennesker rundt oss og selve livet, svekker dette chakraet. Styrken i dette chakraet er tro. Troen på guddommelig nærvær og alt det representerer – som indre veiledning, innsikt i helbredelse, hengivenhet og tillit. Åndelighet er selve leksjonen her. Stein: Ametyst.

 

  Denne siden er laget av Walter André Råen
Copyright


 

Copyright © 2009  sidene er beskyttet av Åndsverksloven.